Анкета
Кога подменяте Вашата мека мебел с нова?
Винаги когато си харесам нещо в търговската мрежа.
Приблизително на 5 години.
На около 10 години.
На 15 години и повече.
Когато от старата вече нищо не става.
Обичам си старите мебели и не ми се разделя с тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект  BG16RFOP002-3.001-0519-С01 - „Повишаване на енергийната ефективност във "Велга" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Кратко описание на проекта вижте тук

 

Декларация на ръководството за енергийната политика на "Велга" ООД  тук

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „Велга“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

          Добре дошли на сайта за качествени и комфортни тапицирани мебели. Представяме Ви  своето богато разнообразие от модели, които покриват различни категории и стилове. Ние от "ВЕЛГА" се гордеем с нашите продукти и знаем, че можем да Ви предложим Вашата нова мека мебел!