Анкета
Кога подменяте Вашата мека мебел с нова?
Винаги когато си харесам нещо в търговската мрежа.
Приблизително на 5 години.
На около 10 години.
На 15 години и повече.
Когато от старата вече нищо не става.
Обичам си старите мебели и не ми се разделя с тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект  BG16RFOP002-3.001-0519-С01 - „Повишаване на енергийната ефективност във "Велга" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Във връзка с изпълнението на горепосочения проект „Велга“ ООД" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Извършване на СМР – Топлинно изолиране на покрив за изпълнение на енергоспестяваща мярка по сграден фонд “

 Документация за участие в процедурата вижте тук

 

Кратко описание на проекта вижте тук

 

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „Велга“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

          Добре дошли на сайта за качествени и комфортни тапицирани мебели. Представяме Ви  своето богато разнообразие от модели, които покриват различни категории и стилове. Ние от "ВЕЛГА" се гордеем с нашите продукти и знаем, че можем да Ви предложим Вашата нова мека мебел!