Текущи европроекти

 

 

Проект BG16RFOP002-2.077-0349 -C01- „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тук

 

 

Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Велга“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

 

 

=============================================================================================================================================================================================================================================================

 

Проект  BG16RFOP002-2.040-0118-С01- „Подобряване на производствения капацитет във "Велга" ООД“,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тук

 

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0118-С01, „Велга“ ООД обявява процедура за избор на изпълнители с предмет:

Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на:

1. Комбиниран фибер лазер за рязане на метални листи, тръби и профили - 1бр.(обособена позиция № 1)

2. Абкант преса - 1бр.(обособена позиция № 2)

3. ЦПУ тръбоогъваща машина - 1бр.(обособена позиция № 3)

Документация за участие в процедурата

 

Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Велга“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.